1. úvod 

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky („Všeobecné obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi stranami kúpnej/licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi nimi Kentino.cz as, Co. Reg. číslo 27082440, IČ DPH CZ27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, vložka č. 8573 („Kentino“ alebo „Predávajúci“) a Kupujúcim („Kupujúci").

Podrobné informácie o Kentine sú dostupné na www.Kentino.com, sekcia “O nás".

Kupujúci, podľa týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická osoba v postavení spotrebiteľa, alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľ je súkromná osoba konajúca ako súkromná osoba, ktorá uzatvára zmluvu alebo inak obchoduje so spoločnosťou Kentino.

Podnikateľ je fyzická osoba oprávnená podnikať na vlastný účet a zodpovednosť so zámerom kontinuálne vytvárať zisk. Na účely ochrany spotrebiteľa je podnikateľom (okrem iného) fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvy/dohody týkajúce sa obchodnej, výrobnej alebo obdobnej činnosti alebo zamestnania podnikateľa; alebo fyzická osoba konajúca v mene alebo na účet daného podnikateľa. Podnikateľom sa na účely týchto Podmienok rozumie fyzická osoba konajúca v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Zadaním registračného čísla v objednávke podnikateľ potvrdzuje, že je v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Kentino považovaný za podnikateľa a že je viazaný pravidlami uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach pre podnikateľov.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy pre kupujúceho-spotrebiteľa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to s vyhláseniami a zárukami uvedenými v časti II., ako aj s reklamačným poriadkom, Ochrana osobných údajova Informácie o dodaní tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok a výslovne s nimi súhlasí v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že registrované ochranné známky, obchodné názvy, firemné logá a pod. spoločnosti Kentino alebo zmluvných partnerov spoločnosti Kentino nemôže kupujúci používať z dôvodu kúpy tovaru ponúkaného spoločnosťou Kentino, pokiaľ konkrétna zmluva neurčuje inak.

Kópiu všeobecných obchodných podmienok (VOP) obdrží kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Faktúra obsahujúca podstatné zmluvné údaje vrátane účteniek podľa zákona o evidencii tržieb a daňovej evidencii bude zákazníkovi poskytnutá formou odkazu na stiahnutie faktúry v elektronickej podobe a kupujúci s tým súhlasí. Odkazy na uvedené dokumenty sú kupujúcemu zasielané na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke, alebo dostupné po prihlásení sa do užívateľského profilu kupujúceho v sekcii Moje Kentino v časti Moje nákupy. V prípade záujmu o získanie faktúry v papierovej podobe môžete využiť náš kontaktný formulár.

 1. Predzmluvné vyhlásenia a záruky pre kupujúceho-spotrebiteľa

Kentino informuje kupujúceho-spotrebiteľa, že:

 1. K nákladom na komunikáciu na diaľku sa nevzťahujú žiadne ďalšie poplatky (Kentino si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky k sume účtovanej internetovým/telefónnym poskytovateľom Kupujúceho, na rozdiel od zmluvných dodávok).
 2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu pred prevzatím tovaru od spoločnosti Kentino alebo uhradiť preddavok alebo podobnú platbu za konkrétne služby, ak ich spoločnosť Kentino ponúka a kupujúci ich požaduje.
 3. Kentino neuzatvára prebiehajúce zmluvy. Ak sú takéto zmluvy sprostredkované spoločnosťou Kentino, je Kupujúci informovaný o najkratšej záväznej dobe takejto zmluvy príslušným poskytovateľom spolu s cenou (alebo spôsobom jej určenia) účtovanou v jednom fakturačnom období (vždy jeden mesiac, ak takáto cena je stála).
 4. Ak nie je uvedené inak, licenčný poplatok stanovený v licenčnej zmluve uzatvorenej na dobu neurčitú je dohodnutý na celé licenčné obdobie.
 5. Ceny za tovar a služby zobrazené na webovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Kentino sú uvedené vrát. a bez DPH, so všetkými zákonnými poplatkami (ak existujú). Náklady na dopravu sa však líšia v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy, prepravcu a spôsobu platby objednávky.
 6. Kupujúci-spotrebitelia môžu a môžu odstúpiť od zmluvy (pokiaľ nie je nižšie uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť dňom:
 1. prevzatie tovaru (kúpne zmluvy);
 2. prijatie poslednej dodávky (dohody o kúpe viacerých druhov tovaru/dodanie viacerých častí); alebo

iii. prijatie prvej dodávky (prebiehajúce zmluvy);

môžu odstúpiť písomne ​​buď zaslaním oznámenia o odstúpení na centrálu Kentino, na e-mailovú adresu Kentino, osobným oznámením v ktorejkoľvek predajni Kentino, zatelefonovaním alebo vyplnením formulára dostupného na Kentino. webovej stránky.

 1. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy pre:
 1. poskytovanie služieb vykonávaných spoločnosťou Kentino s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím výpovednej lehoty;
 2. dodanie ponúkaného tovaru/služby za cenu ovplyvnenú odchýlkami na finančnom trhu mimo kontroly Kentino, ktoré môžu nastať počas výpovednej lehoty;

iii. dodanie tovaru upraveného podľa požiadaviek/pre potreby spotrebiteľa;

 1. dodanie rýchloobrátkového spotrebného tovaru/tovaru po dodaní nenávratne zmiešaného s iným tovarom;
 2. oprava alebo údržba vykonaná v mieste určenom spotrebiteľom podľa priania spotrebiteľa (okrem iných ako vyžiadaných opráv/dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov);
 3. dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ odstráni, pričom tento tovar nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť;

vii. dodanie zvukových záznamov/video záznamov/PC programov, pričom pôvodné balenie takýchto produktov bolo porušené;

viii. Doručovanie novín, periodík a časopisov;

 1. dopravné alebo rekreačné služby poskytované podnikateľom v určenom období; a
 2. dodanie digitálneho obsahu (doručené inak ako na fyzickom nosiči s predchádzajúcim výslovným súhlasom zákazníka pred uplynutím výpovednej lehoty, pričom Kentino zdôrazňuje, že súhlas na dodanie on-line obsahu nemožno odvolať).
 1. Náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením tovaru Kentino (odstúpené zmluvy)/náklady na vrátenie tovaru inak ako obvyklou poštou, ak to povaha tohto tovaru vylučuje (odstúpené zmluvy dojednané mimo prevádzkových priestorov) znáša kupujúci spotrebiteľ.
 1. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť pomernú cenu za služby, ktoré sa už začali poskytovať na základe odstúpenej zmluvy.
 1. Zmluvy (príslušné faktúry) sú uložené v elektronickom archíve prístupnom registrovaným užívateľom Kentina priamo z ich užívateľského účtu.
 1. Akékoľvek reklamácie môže Kupujúci-spotrebiteľ uplatniť vyplnením kontaktu formulár alebo oznámiť orgánom dohľadu/štátneho dozoru.
 1. V prípade predobjednávky je cena takéhoto tovaru len odhadovaná. Konečná cena sa môže líšiť. Kentino bude Kupujúceho informovať o akejkoľvek zmene ceny. Kúpna cena tovaru bude stanovená po naskladnení tovaru na sklade v Kentine. Prípadný rozdiel medzi odhadovanou cenou a kúpnou cenou Kentino vráti alebo Kupujúci uhradí rozdiel pred dodaním tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne zrušiť predobjednávku. Kentino si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania pri vopred objednanom tovare, a to aj opakovane. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo odstúpiť od predobjednávky. Ak sa okolnosti, ktoré spoločnosť Kentino zvažovala v čase predobjednávky, zmenili do takej miery, že nemožno od spoločnosti Kentino rozumne požadovať, aby bola viazaná predobjednávkou, spoločnosť Kentino má právo predobjednávku bez ďalšieho upozornenia zrušiť a následne informovať kupujúci.
 1. Oficiálna kontaktná e-mailová adresa je [chránené e-mailom]. Kentino však odporúča používať Kontaktný formulár.
 1. Kentino týmto informuje kupujúceho-spotrebiteľa, že Kentino poskytuje bezplatný spätný odber niektorých elektronických zariadení, batérií a akumulátorov za podmienok stanovených tu.

III. Dohoda

 1. Prevedenie

Objednávka vzniká v momente, keď kupujúci vloží požadovaný produkt (tovar, služby, digitálny obsah) do košíka a odošle objednávku alebo pomocou služby „Kúpiť teraz“ (len registrovaní užívatelia). Kupujúci môže zmluvu uzavrieť aj s pomocou zástupcov zákazníckeho servisu Kentino, a to buď telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci môže pred záväznou objednávkou zmeniť produkty vložené do košíka, ako aj zvolený spôsob dopravy a platby, tj skontrolovať údaje objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať každý údaj, ktorý bol uvedený pri vytváraní objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom odoslania objednávky kupujúcim a prijatím predmetnej objednávky spoločnosťou Kentino, pričom spoločnosť Kentino nezodpovedá za prípadné chyby a chyby, ktoré sa vyskytli pri prenose údajov. O uzatvorenej zmluve je kupujúci informovaný potvrdzujúcim e-mailom zaslaným spoločnosťou Kentino na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim.

Potvrdzovací e-mail je odoslaný spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom spoločnosti Kentino. Ak nie je vo Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, uzavretú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo vypovedať len dohodou zmluvných strán alebo v prípadoch ustanovených zákonom.

Objednávky nad 100,000 4000 Kč / XNUMX XNUMX Euro vr. DPH zaplatenú v rámci jednej transakcie a/alebo dňa bude systém Kentino vyžadovať, aby bola zadaná pomocou registrovaného používateľského účtu; povolené budú len užívateľské účty použité v minulosti na uskutočnenie aspoň jednej objednávky e-shopu uskutočnenej na základe platnej zmluvy, ktorá nebola kupujúcim predčasne ukončená. Ak Kupujúci nesplní vyššie uvedené podmienky, má Kentino právo svoju objednávku okamžite zrušiť.

Kupujúci berie na vedomie, že ak je predmetom kúpy motorové vozidlo alebo balík Mystery, nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu na diaľku. Ak nie je uvedené inak, okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je podpísanie odovzdávacieho protokolu kupujúcim.

Ak je k tovaru poskytnutý akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný vopred kontaktovať Kentino a oznámiť Kentino, že o darček nemá záujem. V tom prípade bude tovar Kupujúcemu predaný bez tohto daru. Ak kupujúci Kentino vopred neinformuje a darček prijme, je kupujúci následne v prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku IV. 1. týchto podmienok povinný tento dar vrátiť.

Podpísaná zmluva je spoločnosťou Kentino archivovaná po dobu najmenej piatich rokov odo dňa uzavretia zmluvy, nie však dlhšie ako po dobu stanovenú príslušným zákonom. Zmluva archivovaná na účely plnenia nie je dodatočne dostupná iným ako zúčastneným tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch, ktoré je potrebné vykonať na uzavretie zmluvy, sú zahrnuté v tomto dokumente a proces uzatvárania zmluvy je tu zrozumiteľne popísaný.

 1. Doprava

Kúpnou zmluvou sa Kentino zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, poskytnúť kupujúcemu digitálny obsah/licenciu a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k tovaru/digitálnemu obsahu zakúpenému na základe kúpnej zmluvy; kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar/digitálny obsah od spoločnosti Kentino a zaplatiť jej kúpnu cenu.

Keďže si Kentino vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. To isté platí s potrebnými úpravami aj pre zakúpené licencie alebo služby.

Kentino odovzdá kupujúcemu tovar spolu s príslušnými dokladmi k nemu a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru/licenciu v súlade so zmluvou.

Kentino splní svoju povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak Kupujúcemu umožní prevziať tovar v mieste plnenia a Kupujúceho o tom včas informovať.

Produkty určené na odoslanie spoločnosťou Kentino sú doručené kupujúcemu (podnikateľovi) predložením tovaru prvej prepravnej spoločnosti a umožnením kupujúcemu uplatniť si práva vyplývajúce z prepravnej zmluvy s prepravnou spoločnosťou. Tovar určený pre Kupujúcich-spotrebiteľov Kentino doručí Kupujúcim-spotrebiteľom až potom, čo Kentino dostane predmetný tovar od prepravnej spoločnosti.

Ak je predmetom kúpy digitálny obsah, považuje sa predmet kúpy za odovzdaný okamihom, keď spoločnosť Kentino doručí kupujúcemu e-mailovú správu s odkazom na stiahnutie alebo keď sprístupní odkaz na stiahnutie. v užívateľskom profile Kupujúceho. Kentino týmto informuje, že odkaz na stiahnutie digitálneho obsahu je platný len po dobu 60 dní. Kupujúci je preto povinný v tejto lehote stiahnuť digitálny obsah.

Ak je dodaných viac vecí nad dohodnuté množstvo, kúpna zmluva sa považuje za uzavretú na počet dodaných kusov; pokiaľ kupujúci tieto veci bez zbytočného odkladu neodmietne.

Kentino dodá kupujúcemu zakúpený tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

Ak nie je dohodnuté inak, tovar balí Kentino podľa dohody; ak neexistuje konvencia, príslušný tovar je zabalený tak, aby bola zabezpečená jeho ochrana a uchovanie. To isté platí aj pre tovar, ktorý sa má odoslať.

Pre minimalizáciu škôd (ak sa vyskytnú) a zabezpečenie bezproblémového doručenia objednaného tovaru v rámci jednej transakcie a/alebo dňa nad 100,000 4000 Kč / XNUMX XNUMX Euro vr. DPH si spoločnosť Kentino vyhradzuje právo dodať tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Po úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim je tovar expedovaný podľa pokynov kupujúceho v objednávke.

 1. Riziko poškodenia

Tovar je chybný, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Tovar sa považuje za chybný aj vtedy, ak je kupujúcemu dodaný iný ako objednaný tovar alebo vady obsahujú doklady potrebné na užívanie predmetného tovaru.

Kupujúci môže reklamovať nesprávne plnenie s ohľadom na vadu, ktorú má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa vada prejaví až neskôr. Kupujúci si môže uplatniť práva aj z vady, ktorá sa prejavila neskôr v dôsledku porušenia povinnosti Kentino.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar, jeho vlastnosti a množstvo čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať Kentino o zistených závadách a nedostatkoch.

Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím predmetného tovaru; to isté platí aj pre prípady, kedy Kupujúci odmietne prevziať tovar, hoci mu Kentino umožnilo si tovar prezrieť a vyskúšať.

Škoda na tovare, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode došlo v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti Kentino.

Ak je jedna strana v omeškaní s prevzatím tovaru, druhá strana môže a môže primerane predať tovar na náklady omeškanej strany, a to po predchádzajúcom upozornení a poskytnutím dodatočnej primeranej lehoty na prevzatie tovaru. To isté platí aj pre omeškanie s platbou, kedy tovar nemôže byť prevzatý bez zaplatenia kúpnej ceny.

 1. Zodpovednosť (Kentino)

Kentino kupujúcemu zaručuje, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá chyby. Kentino kupujúcemu najmä zaručuje, že v momente prevzatia tovaru kupujúcim:

 1. Tovar má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli alebo (ak nedôjde k dohode) vlastnosti, ktoré Kentino alebo výrobca popísal alebo kupujúci očakával s odkazom na povahu tovaru a súvisiacej reklamy.
 2. Tovar je možné použiť na účely uvedené spoločnosťou Kentino alebo na účely, na ktoré sa tovar tohto druhu zvyčajne používa.
 3. Tovar je dodávaný v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.
 4. Tovar spĺňa požiadavky stanovené zákonom.

Ak sa zistí chyba tovaru do šiestich mesiacov od jeho prevzatia kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí kupujúcim.

Ak nie je uvedené inak, kupujúci môže a môže reklamovať chybný spotrebný tovar do 24 mesiacov od prevzatia. Toto sa nevzťahuje na:

 1. vady súvisiace so zľavou;
 2. obvyklé opotrebovanie;
 3. vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebovaním a zjavné v momente prevzatia kupujúcim; alebo
 4. prípadoch vyplývajúcich z povahy prípadu.

Kupujúci môže a môže reklamovať chybný spotrebný materiál (kozmetika, drogéria a pod.) v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov. Ak je však na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, záručná doba sa skracuje a končí dátumom uvedeným na obale.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak sú k objednávke prijaté darčeky, nie je možné reklamovať chybné darčeky do 24 mesiacov od ich prijatia. Spotrebiteľ môže a môže reklamovať chybné darčeky len do 14 dní od ich prevzatia. Podnikateľ nemôže reklamovať chybné dary.

Záručné doby sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

Záručná doba pre Kupujúcich podnikateľov môže byť rôzna; iná záručná doba však platí len vtedy, ak je výslovne uvedená uvedený a používa sa prednostne.

Neodborné plnenie nemožno reklamovať, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel alebo ak vadu spôsobil kupujúci.

Chybný zľavnený/použitý tovar môže a môže byť predmetom primeranej zľavy, a nie výmeny.

 1. Závažné porušenie

Ak dôjde k nesprávnemu plneniu v stanovenej lehote a predstavuje podstatné porušenie zmluvy, Kupujúci môže a môže:

 1. dať odstrániť vadu dodaním nového bezvadného tovaru alebo chýbajúcej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané; ak ide o súčiastku postihnutú vadou, môže kupujúci požadovať len výmenu predmetnej súčiastky; ak to nie je možné, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť; ak to však nie je vzhľadom na povahu vady primerané, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, môže a môže si dať vadu bezplatne odstrániť;
 2. nechať chybu odstrániť opravou;
 3. poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci pri reklamácii predmetnej vady informuje spoločnosť Kentino o tom, ktorú z vyššie uvedených možností si zvolil, a to buď ihneď, alebo bez zbytočného odkladu potom, pričom zvolenú možnosť je možné zmeniť len so súhlasom spoločnosti Kentino; s výnimkou vady, ktorú si Kupujúci vyžiadal opraviť a následne označenú ako neopraviteľnú. Ak vady neodstráni Kentino v primeranej lehote alebo ak Kupujúcemu Kentino oznámi, že vady neodstráni, môže a môže Kupujúci požadovať namiesto odstúpenia od zmluvy primeranú zľavu z kúpnej ceny, resp. odstúpiť od zmluvy.

Ak si Kupujúci nezvolí jednu z vyššie uvedených možností, uplatňujú sa práva vyplývajúce z nepodstatného porušenia – viď nižšie.

Okrem prípadov, kedy Kentino nemôže dodať nový bezchybný tovar, vymeniť súčiastku alebo tovar opraviť, môžu a môžu Kupujúci-spotrebitelia požadovať primeranú zľavu aj v prípadoch, keď Kentino nezjedná nápravu v primeranej lehote alebo ak náprava by Kupujúcemu spôsobila značné ťažkosti.

 1. Nehmotné porušenie

Ak je nesprávne plnenie iné ako podstatné porušenie, Kupujúci môže a môže dať vadu odstrániť alebo poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Kentino dodať chýbajúce diely alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady je možné podľa uváženia Kentino odstrániť buď opravou alebo dodaním nového tovaru.

Ak Kentino vadu včas neodstráni alebo vadu odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy, pričom zvolenú možnosť je možné zmeniť len so súhlasom Kentina.

 1. Všeobecné porušenie

Kupujúci môže uplatniť nárok na odstránenie vady dodaním novej veci alebo výmeny súčiastky aj v prípadoch, keď je vada odstrániteľná, ale tovar nemôže byť používaný pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácia rovnaká vada) alebo väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne). V takýchto prípadoch môže a môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

V prípade dodania nového tovaru kupujúci vráti pôvodný tovar späť spoločnosti Kentino (spolu so všetkým príslušenstvom dodaným spolu s tovarom samotným) a to na náklady spoločnosti Kentino.

Ak kupujúci neoznámi chybu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol kupujúci pri včasnej prehliadke tovaru a dostatočnej starostlivosti zistiť, nebudú mu súdom prisúdené práva z nesprávneho plnenia. To isté platí aj pre skrytú vadu neoznámenú bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol kupujúci pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru kupujúcemu.

 1. kvalita Záruka

Poskytnutím záruky za akosť sa Kentino zaväzuje, že predmetný tovar bude spôsobilý na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. To isté platí aj pre záručnú dobu alebo dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na obale alebo reklamovaný. Záruku je možné dojednať aj s odkazom na jednotlivé súčasti tovaru.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcemu. Ak má byť tovar odoslaný kupujúcemu tak, ako bolo dohodnuté v zmluve, záručná doba začína plynúť až dňom odoslania tovaru na určené miesto. Ak má zakúpený tovar uviesť do prevádzky iná osoba ako Kentino, záručná doba začína plynúť až dňom uvedenia tovaru do prevádzky, ak si príslušnú službu uvedenia tovaru do prevádzky kupujúci objedná najneskôr ako do troch týždňov od prevzatia tovaru a poskytnúť kupujúcemu potrebnú súčinnosť a súčinnosť pri poskytovaní tejto služby.

Kupujúci nemôže uplatniť záruku na vadu spôsobenú vonkajšími okolnosťami po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho.

 1. Digitálny obsah

Pri používaní digitálneho obsahu (vrátane softvéru, PC hier, konzolových hier a pod.) zakúpeného od spoločnosti Kentino je Kupujúci povinný dodržiavať povinnosti uvedené v tomto dokumente, autorský zákon a licenciu na produkt (napr. EULA). Kupujúci, ktorí ich nedodržia, sú zodpovední za škody a môžu čeliť trestnoprávnym následkom.

Kupujúci digitálneho obsahu (iba súkromné ​​osoby) môžu a môžu používať digitálny obsah výlučne pre svoju osobnú potrebu a na účely iné ako ekonomický alebo obchodný prospech, či už priamy alebo nepriamy, pokiaľ licencia neuvádza inak. Kupujúci ďalej nemôže kopírovať alebo inak reprodukovať, robiť kópie alebo výpisy z zakúpeného digitálneho obsahu a inak s ním nakladať v rozpore s autorským zákonom, inými právnymi predpismi alebo licenciou na produkt. Prístup k digitálnemu obsahu môže byť zamietnutý a/alebo deaktivovaná licencia, ak bol digitálny obsah získaný nezákonne.

To isté platí aj pre digitálny obsah, ktorý Kentino poskytne Kupujúcemu bezplatne.

 1. Osobitné pravidlá pri kúpe motorového vozidla

Kúpnu zmluvu o predaji osobného motorového vozidla je možné uzavrieť len za fyzickej prítomnosti kupujúceho v predajni Kentino, kde si kupujúci môže vozidlo prezrieť a kde bude oboznámený s prevádzkou vozidla a záručnými a servisnými podmienkami. Kentino tiež odpovie na akékoľvek otázky, ktoré môže mať Kupujúci.  

Ak sa Kupujúci rozhodne pre rezerváciu, môže spoločnosť Kentino požadovať zálohu, ktorá sa Kupujúcemu vopred preukáže po vložení motorového vozidla do košíka. Táto záloha je splatná po potvrdení. Táto záloha bude započítaná na kúpnu cenu. V prípade zrušenia, Kentino vráti Kupujúcemu zálohu do 7 dní. Vklad nie je úročený.

Potvrdenie objednávky z informačného systému Kentino slúži len ako potvrdenie rezervácie príslušného motorového vozidla, ktorého podrobná špecifikácia je súčasťou odovzdávacieho protokolu.

Po pristavení vozidla kupujúcemu môže byť vozidlo odovzdané kupujúcemu. Pre doklad o prevzatí bude vyhotovený odovzdávací protokol.

Kupujúci sa stáva vlastníkom vozidla úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím vozidla. Podobne toto pravidlo platí aj pre nákup súvisiacich licencií alebo služieb.

Ak je zmluva o predaji osobného motorového vozidla uzatvorená s kupujúcim na diaľku a kupujúci odstúpi od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote odo dňa odovzdania v situácii, keď kupujúci už prihlásené vozidlo do príslušného registra motorových vozidiel (alebo bol kupujúcemu príslušným orgánom vydaný technický list), Kentino nevráti kúpnu cenu v plnej výške, ale zníženú o sumu, ktorú má hodnota tohto vozidla. znížená v dôsledku jeho prihlásenia do evidencie motorových vozidiel (alebo z dôvodu vydania technického listu tohto vozidla príslušným orgánom). Minimálna suma je 30%.

Ak tento článok neustanovuje inak, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou o predaji osobného motorového vozidla sa riadi príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok

 1. Špeciálne pravidlá pri kúpe Mystery Pack

Kúpna zmluva Mystery Pack môže byť uzatvorená len za fyzickej prítomnosti Kupujúceho v predajni Kentino, kde zamestnanci Kentino vysvetlia, ako Mystery Pack funguje. Kentino tiež odpovie na akékoľvek otázky, ktoré môže mať Kupujúci. Až potom bude Kupujúcemu odovzdaný Mystery Pack, čím dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Kentinom.

Potvrdenie objednávky z informačného systému Kentino slúži len ako potvrdenie rezervácie Mystery Packu.

Kupujúci sa stáva vlastníkom Mystery Pack úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím Packu. Podobne toto pravidlo platí aj pre nákup súvisiacich licencií alebo služieb.

 1. Špeciálne pravidlá pri nákupe obuvi

Vzhľadom na vplyv na životné prostredie spoločnosť Kentino odporúča kupujúcim, aby si pri nákupe obuvi starostlivo zmerali veľkosť topánok, aby sa vyhli zbytočným výberom.   

Kentino taktiež odporúča Kupujúcemu, aby si obuv ihneď po prevzatí vyskúšal v čistých ponožkách, aby bol zabezpečený minimálny hygienický dopad na obuv.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný obuv vrátiť čistú, nepoužitú a v pôvodnej krabici (ako keby si obuv skúšal v obchode). V prípade nesplnenia podmienok uvedených v predchádzajúcej vete (obuv je opotrebovaná, používaná, znečistená či dokonca poškodená), má Kentino nárok na náhradu zníženia ceny tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že nevhodné používanie obuvi pri jej skúšaní môže viesť k výraznému zníženiu hodnoty tovaru a tým aj k výraznému zníženiu vrátenej kúpnej ceny kupujúcemu na náhradu škody za toto zníženie. 

 1. Z druhej ruky

Ak kupujúci tovar zakúpený v Kentino ďalej predá, daruje alebo inak prevedie vlastníctvo na inú osobu, je povinný komunikovať toto pre Kentino.

Ak Kupujúci neupovedomí spoločnosť Kentino, bude spoločnosť Kentino naďalej považovať kupujúceho za vlastníka veci, a teda osobu oprávnenú na akékoľvek práva a náhradu škody súvisiace s jej chybným plnením.

 1. Špeciálne pravidlá pri nákupe alkoholických nápojov

Nákup alkoholických nápojov a návšteva miest, kde sa alkoholické nápoje ponúkajú, je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov. Kupujúci je povinný pred zadaním objednávky alkoholického nápoja uviesť minimálny vek 18 rokov. Kentino vyhlasuje a Kupujúci berie na vedomie, že pri prevzatí alkoholického nápoja je spoločnosť Kentino, prípadne dopravca alebo iný subjekt, ktorý alkoholický nápoj kupujúcemu doručuje, oprávnený skontrolovať občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti za účelom overenia, či je kupujúci starší ako 18 rokov. . Ak sa Kupujúci tejto kontrole nepodrobí alebo je mladší ako 18 rokov, alkoholický nápoj nebude Kupujúcemu vydaný a dôjde k automatickému odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany Kentina. Kupujúci berie na vedomie, že konzumácia alkoholických nápojov vo vnútri a v okolí predajní Kentino je prísne zakázaná.

 1. Osobitné pravidlá pri nákupe poukážok tretích strán (nevzťahuje sa na darčekové poukážky Kentino)

Kentino je iba predajcom poukážky. Treťou osobou (poskytovateľom) je poskytovateľ služby a predávajúci tovaru, ako plnenia poskytnutého na základe poukážky. Pre využitie plnenia spojeného s poukážkou teda musí kupujúci kontaktovať príslušného poskytovateľa a dohodnúť si s ním podrobnosti poskytnutia konkrétnej služby a/alebo prevzatia konkrétneho tovaru. Po zakúpení poukážky bude Kupujúcemu doručený jedinečný kód poukážky na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom profile, adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri dokončení procesu objednávky. Riziká spojené s týmto poukazom týmto prechádzajú na Kupujúceho. Tento jedinečný kód kupujúci oznámi Poskytovateľovi pred samotným poskytnutím služby a/alebo prevzatím tovaru. Poskytovateľ overí platnosť kódu a bez zbytočného odkladu (pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak) poskytne Kupujúcemu predmetnú službu a/alebo odovzdá tovar. Voucher sa považuje za uplatnený v momente, keď poskytovateľ zadá jedinečný kód voucheru do informačného systému Kentino (overí jeho platnosť). Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy na kúpu poukážky do 14 dní odo dňa prevzatia poukážky, to neplatí v prípade, ak kupujúci v tejto lehote už poukážku využil. V prípade reklamácie tovaru a/alebo služby Kentino odporúča Kupujúcemu, aby sa prednostne obrátil na poskytovateľa, s ohľadom na možnosť rýchlejšieho vybavenia sťažnosťs a možnosť dohodnúť si s poskytovateľom náhradné plnenie za konkrétnu službu a/alebo tovar podľa voucheru.

 1. Odňatie

Ak sa odstúpenie týka zariadenia, na ktorom má kupujúci uložené niektoré osobné údaje, spoločnosť Kentino odporúča kupujúcemu zálohovať si osobné údaje a následne ich zo zariadenia vymazať.

 1. Odstúpenie zo strany Kupujúceho-spotrebiteľa

Spotrebitelia môžu a môžu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota uvedená v prvej vete začína plynúť dňom uzavretia zmluvy, a to dňom:

 1. prevzatie tovaru (kúpne zmluvy);
 2. prijatie poslednej dodávky (dohody o kúpe viacerých druhov tovaru/dodanie viacerých častí); alebo
 3. prijatie prvej dodávky (prebiehajúce zmluvy).

Spotrebitelia môžu odstúpiť od zmluvy vyplnením a odoslaním formulár; po odoslaní je vyplnený formulár bez zbytočného odkladu písomne ​​potvrdený spoločnosťou Kentino.

Spotrebitelia môžu odstúpiť od zmluvy aj zaslaním oznámenia o odstúpení na adresu:

Kentino.com – Reklamace,

Čestmírová 25

14000 Praha

Česko

Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť Kentino tovar dodaný Kentinom, a to na náklady spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Tovar má kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, teda spolu s dodaným príslušenstvom a kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v originálnom obale (ak je to možné) a v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. kupujúci. Akékoľvek palivové nádrže vrátené ako súčasť vráteného tovaru musia byť vrátené prázdne.

Od zmluvy o kúpe spotrebného materiálu (kozmetiky, drogérie a pod.) možno odstúpiť len v prípade, ak je predmetný spotrebný materiál kupujúcim spotrebiteľom vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale.

Kupujúcim-spotrebiteľom, ktorí sa rozhodnú v danej lehote odstúpiť od zmluvy, spoločnosť Kentino odporúča zaslať tovar na adresu spoločnosti Kentino spolu so sprievodným listom vr. dôvod odstúpenia od zmluvy (nie je nutné), referenčné číslo dokladu o kúpe a číslo bankového účtu, aby bolo možné prípad bezodkladne riešiť. V sprievodnom liste bude tiež uvedené, či si Spotrebiteľ praje dostať vrátenie peňazí v hotovosti alebo prostredníctvom Kentino Credit.

Kupujúci-spotrebitelia zodpovedajú spoločnosti Kentino za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru spôsobené zaobchádzaním s tovarom inak, než si vyžaduje povaha a vlastnosti tovaru.

V prípade vrátenia peňazí v hotovosti môže spoločnosť Kentino požadovať, aby kupujúci-spotrebiteľ predložil svoj občiansky preukaz (pas alebo pas), aby sa predišlo prípadným škodám alebo praniu špinavých peňazí. Ak kupujúci-spotrebiteľ nepredloží niektorý z týchto dokumentov, spoločnosť Kentino môže odmietnuť vrátenie peňazí.

Kupujúcim-spotrebiteľom, ktorí odstúpia od zmluvy, sa vráti celá suma zaplatená na základe zmluvy, pričom túto sumu vráti Kentino bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom ako dohodnuté v dohode. Ak má Kentino nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru, bude táto započítaná do nároku Kupujúceho-spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Ak má Kupujúci-spotrebiteľ úplnú registráciu (vyplnené meno, priezvisko, adresa a kontaktný e-mail v zákazníckom profile na Kentino.com), môže Kentino vrátiť peniaze – s výnimkou nákladov na dopravu – prostredníctvom špeciálnych darčekových kariet (Kentino Credit) na žiadosť kupujúceho-zákazníka, ktorú možno použiť podľa Služba Kentino Credit.

Kupujúcemu-spotrebiteľovi, ktorý odstúpi od zmluvy, môže byť vrátená celá zaplatená suma až po vrátení tovaru spoločnosti Kentino alebo po preukázaní zaslania tovaru spoločnosti Kentino kupujúcim-spotrebiteľom. Kupujúci-spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar spoločnosti Kentino bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní.

Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že ak je tovar dodaný spolu s darčekmi, uzatvára Kentino a Kupujúci – spotrebiteľ darovaciu zmluvu s podmienkou, že táto darovacia zmluva zanikne, len čo spotrebiteľ využije svoje právo a odstúpi od kúpnej zmluvy. v lehote 14 dní, kedy je kupujúci – spotrebiteľ povinný vrátiť predmetný tovar spolu s darčekmi a všetkým, čo s tým získal; ak sa nevráti, bude sa to považovať za bezdôvodné obohatenie. Ak zisky získané bezdôvodným obohatením nemožno vrátiť, Kentino môže a môže požadovať peňažnú náhradu vo výške bežnej ceny. Odstúpením od darovacej zmluvy kúpna zmluva nezaniká a zmluvy sa v tomto smere považujú za samostatné.

 1. Odstúpenie kupujúcim-podnikateľom a v iných prípadoch

Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak cena zakúpeného tovaru presiahne 15,000,- Kč vr. DPH alebo v prípade nákupu grafickej karty alebo ťažby serverov alebo ASIC na ťažbu kryptomien.

Ak bude umožnené odstúpenie od kúpnej zmluvy, Kupujúci-podnikateľ berie na vedomie, že zaplatená kúpna cena môže a môže byť vrátená znížená o zníženú hodnotu predmetného tovaru.

Náhrada za zníženie hodnoty tovaru alebo náhrada nákladov na opätovné uvedenie tovaru do predaja bude Kupujúcemu podnikateľovi zahrnutá vo vrátenej kúpnej cene.

Ak nie je možné predmetný tovar vrátiť v stave, v akom ho kupujúci podnikateľ pôvodne prevzal, nemožno odstúpiť od zmluvy ani reklamovať dodanie nového tovaru. To neplatí, ak:

 1. Zmenený stav z dôvodu kontroly tovaru na vady.
 2. Tovar bol Kupujúcim podnikateľom používaný pred zistením vady tovaru.
 3. Tovar nie je možné vrátiť v pôvodnom stave z iných dôvodov ako mimo kontroly (úmyselné konanie alebo nedbanlivosť) kupujúceho podnikateľa. ALEBO
 4. Tovar bol Kupujúcim podnikateľom predaný pred zistením vady, Kupujúcim podnikateľom spotrebovaný alebo pozmenený Kupujúcim podnikateľom pri obvyklom používaní. Ak bola použitá len časť tovaru a Kentino umožní Kupujúcemu-podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, spotrebovať alebo pozmeniť, vráti Kupujúci-podnikateľ Kentino všetko, čo vrátiť môže, a poskytne Kentino náhradu do výšky prospechu, ktorý z toho získal. používaním tovaru.
 5. Ak neoznámi kupujúci-podnikateľ vadu v lehote, stráca kupujúci-podnikateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Z dôvodu ochrany práv Kupujúceho-podnikateľa, ak je Kupujúci právnickou osobou a bude požadovať úhradu dobropisu v hotovosti priamo na pobočke Kentino, potom bude príslušná čiastka poukázaná len osobám oprávneným konať v mene právnická osoba, tj. štatutárnemu orgánu, alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, alebo osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na Kentino.com. a preukáže sa občianskym preukazom.

Všetky predobjednávky sú nevratné. Všetky objednávky pre baníkov ASIC sa nevracajú. Mineri ASIC nemajú nárok na vrátenie ceny kryptomeny, ktorá sa hlavne ťaží zmenila o viac ako 10%.

 1. Výber v prípade využitia služby Cashvoucher

Cashvoucher je služba poskytovaná s výhradným súhlasom kupujúceho, ktorý si ju môže zvoliť ako alternatívu k štandardnému vráteniu peňazí, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v rámci reklamačného konania alebo v rámci odstúpenia od zmluvy v súlade s obchodnými podmienkami. Služba Cashvoucher sa riadi uvedenými osobitnými podmienkami tu.

 1. Odstúpenie od zmluvy spoločnosťou Kentino v prípade chýb v cene

Okrem prípadov stanovených zákonom je spoločnosť Kentino oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v stanovení ceny.

Kentino môže a môže odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a spoločnosťou Kentino tak, že spoločnosť Kentino zruší objednávku alebo inak oznámi kupujúcemu, že odstupuje od zmluvy. dohoda.

V prípade, že kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Kentino.

 1. Odstúpenie od zmluvy spoločnosťou Kentino v prípade predaja alkoholických nápojov

Kentino prehlasuje a Kupujúci berie na vedomie, že pri preberaní akéhokoľvek alkoholického nápoja je Kentino, prípadne dopravca alebo iný subjekt doručujúci alkoholický nápoj Kupujúcemu, oprávnený skontrolovať občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti za účelom overenia, že Kupujúci má viac ako 18 rokov. Ak sa Kupujúci nepodrobí tejto kontrole alebo je mladší ako 18 rokov, alkoholický nápoj nebude Kupujúcemu dodaný a Kúpna zmluva bude zo strany Kentino automaticky zrušená. Ak kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Kentina rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho Kentino prijala. .

 1. Ochrana a bezpečnosť osobných údajov

Podmienky pre ochranu osobných údajov sú dostupné tu. Tieto podmienky sú pre Kupujúceho právne záväzné.

 1. Otváracia doba

Objednávky zadané v e-shope Kentino prijímame 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

V prípade výpadku informačného systému alebo vyššej moci Kentino nezodpovedá za nedodržanie stanovených prevádzkových hodín e-shopu.

Pracovné hodiny všetkých obchodov Kentino sú uvedené na webovej stránke Kentino; otváracie hodiny sa môžu zmeniť.

VII. Ceny

Ceny sú zmluvné ceny. Ceny uvedené on-line v E-shop Kentino.com sú vždy aktuálne, platné a uvedené v českých korunách (CZK), s výnimkou prípadov, kedy je uvedená chybná cena, ako je uvedené v ustanoveniach nižšie v tomto článku.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, teda vrát. DPH a iné dane a poplatky (ak nejaké existujú) splatné Kupujúcim-spotrebiteľom za predmetný produkt (okrem poplatkov za dopravu, inkaso a nákladov na komunikáciu na diaľku uvedené v nákupnom košíku vo výške v závislosti od možnosti zvolenej Kupujúcim ).

Ak spoločnosť Kentino zakúpila tovar od neplatiteľa DPH a ponúka ho v kategórii použitý, nový alebo nerozbalený, cena tovaru je vypočítaná bez DPH v súlade s ustanovením čl. § 90 zákona č. 235/2004 Zz o dani z pridanej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že táto skutočnosť môže byť zohľadnená vo faktúre za predmetnú objednávku.

Kupujúci berie na vedomie, že konečné ceny produktov sú uvedené po zaokrúhlení na celé koruny v súlade s príslušnými právnymi predpismi, preto sa v špecifických situáciách môže výsledná suma všetkých zakúpených produktov nepatrne líšiť od pôvodne uvedenej kúpnej ceny. Môže k tomu dôjsť v dôsledku zaokrúhľovania na celé koruny. Podrobný rozpis kúpnej ceny vr. hellers je vždy uvedený v košíku kupujúceho.

Špeciálne akciové ceny platia buď do vyčerpania zásob Kentino (so zobrazenými informáciami o počte predmetných položiek ponúkaných za špeciálnu akciovú cenu) alebo po obmedzenú dobu, podľa toho, čo nastane skôr.

V záujme spoločnosti Kentino je čo najpresnejšie informovať Kupujúceho o skutočnej hodnote poskytovaných zliav na tovar/služby/licencie predávané na jej e-shope. Pôvodná cena znamená najnižšiu cenu, za ktorú spoločnosť Kentino predala predmetný tovar/službu/licenciu na svojom e-shope počas 30 dní predchádzajúcich 1. dňu kalendárneho mesiaca, bez zohľadnenia prípadných bonusov, marketingovej podpory predaja kampane a iné predaje alebo poklesy cien. Okrem toho, ak je produkt/služba/licencia zaradená do predajnej akcie so samostatnými podmienkami kampane, v ktorej sa zľava poskytuje automaticky (napr. Black Friday, Letný výpredaj), potom sa pôvodná cena prepočíta na 30-dňové obdobie. bezprostredne predchádzajúcemu dátumu zaradenia produktu/služby/licencie do kampane.

Kupujúci berie na vedomie, že Kentino a Kupujúci nevyhnutne nemusia uzavrieť zmluvu, najmä ak ide o tovar alebo súvisiace služby (dodanie, poistenie predĺženej záruky a pod.). sú objednané Kupujúcim za cenu omylom uvedenú na webovej stránke v dôsledku internej chyby systému Kentino alebo pochybenia personálu Kentino. V takom prípade je spoločnosť Kentino oprávnená od takejto zmluvy odstúpiť, a to aj po obdržaní e-mailu s potvrdením objednávky Kupujúcemu. V takom prípade Kentino bez zbytočného odkladu informuje Kupujúceho o tejto skutočnosti. Príklady chýb pri stanovovaní cien môžu zahŕňať:

 • cena tovaru je zjavne a zjavne nesprávna (napr. neodráža pôvodnú kúpnu cenu alebo bežnú cenu tovaru);
 • v cene chýba jedna alebo viac číslic alebo zobrazuje viac číslic, ako by mala;
 • zľava presahuje 50% bez toho, aby bol tovar súčasťou špeciálnej marketingovej akcie alebo výpredaja označeného špeciálnym symbolom a reklamy na príslušnú sumu zľavy.

Kentino upozorňuje, že informačný systém Kentino môže automaticky uvádzať, že tovar je v akcii, aj keď je cena zjavne nesprávna. V prípade, že má kupujúci pochybnosti, či je tovar skutočne zľavnený alebo ide o cenovú chybu, je povinný kontaktovať spoločnosť Kentino a overiť si stav ceny.

Kentino si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú v prípade zneužitia osobných údajov, TIN/CIN čísel, zneužitia platobnej karty a pod. alebo s odvolaním sa na zásah správneho alebo súdneho orgánu, o ktorom bude Kupujúci informovaný spoločnosťou Kentino. Kupujúci berie na vedomie, že vo vyššie uvedených prípadoch nie je možné uzavrieť kúpnu cenu platnú.

Okrem toho si spoločnosť Kentino vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú, ak došlo k neoprávnenému použitiu zľavovej karty alebo podobného poukazu v rozpore s jej obchodnými podmienkami, najmä ak:

 • zľavová karta bola uplatnená na iný tovar, než na ktorý bola určená;
 • zľavová karta bola použitá v spojení s inou zľavou, aj keď sčítanie týchto zliav nebolo výslovne zakázané;
 • zľavová karta bola použitá na nákup v sume nižšej ako je minimálna stanovená cena;
 • Kentino zistí, že zľavová karta už bola použitá.

Kupujúci berie na vedomie, že v týchto prípadoch nie je možné platne uzavrieť kúpnu zmluvu a kupujúci berie na vedomie, že Kentino je oprávnená požadovať okrem iného aj bezdôvodné obohatenie.

VIII. objednávky

Objednávky je možné zadávať nasledovne:

 1. v e-shope prevádzkovanom spoločnosťou Kentino („e-shop");
  b. e-mailom cez  www.Kentino.com/Contact;
  c. osobne v jednej z predajní Kentino;
  d. cez chat;
  e. telefonicky.

Objednávky priamo do niektorej z našich predajní je možné uskutočniť kedykoľvek v rámci otváracích hodín tejto predajne. Telefonické objednávky je možné zadávať cez call centrum Kentino počas otváracích hodín call centra.

Kentino odporúča zadávať objednávky v e-shope prihlásením sa do užívateľského účtu Kupujúceho registrovaného v Kentino. Ak používate verejný prístup, Kentino ďalej odporúča odhlásiť sa po zadaní objednávky.

Informácie o presnej dobe dodania sú uvedené v e-mailovom liste zaslanom kupujúcemu. Dodacia lehota a poplatky závisia od možnosti zvolenej Kupujúcim v druhom kroku zadania objednávky.

 1. spôsob platby

Kentino akceptuje nasledovné spôsoby platby.

Pokiaľ nie je tovar úplne zaplatený a prijatý, zostáva majetkom spoločnosti Kentino. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím.

Po zadaní objednávky nie je možné upravovať fakturačné údaje Kupujúceho.

Kentino si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu iba niektoré spôsoby platby a urobiť tak podľa vlastného uváženia.

Podľa zákona o evidencii tržieb je spoločnosť Kentino povinná poskytnúť zákazníkovi účtenku a zaregistrovať predaj na daňovom úrade online; v prípade technických ťažkostí je možné tak urobiť do 48 hodín po ukončení predaja.

V prípade platby platobnou kartou na predajni je kupujúci povinný zatajiť údaje o svojej platobnej karte a PIN kód.

Platby v kryptomene

Kupujúci si môže zvoliť aj platbu jednou z kryptomien akceptovaných spoločnosťou Kentino (napr. Bitcoin). Ak kupujúci v takomto prípade z akéhokoľvek dôvodu požaduje vrátenie kúpnej ceny za takto zakúpený tovar, môže mu byť kúpna cena vrátená len v mene uvedenej na faktúre za takto zakúpený tovar (spravidla v českých korunách) a v suma uvedená na faktúre. Na prípadné výkyvy kurzu kryptomeny sa nebude pri vrátení kúpnej ceny prihliadať, čo Kupujúci berie na vedomie.

Náhrady

Ak kupujúci odstúpi od uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Kentino alebo ak budú kupujúcemu z iného dôvodu vrátené peniaze, vráti Kentino peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Kupujúci je zodpovedný za uvedenie správnych a presných údajov pre vrátenie peňazí, ktoré kupujúci oznámi spoločnosti Kentino v prípade, že nie je možné vrátiť finančné prostriedky rovnakým spôsobom ako pri platbe za objednávku (napr. zákazník zaplatil v hotovosti na predajni alebo kuriérom, skončila platnosť platobnej karty zákazníka a Kentino nedisponuje inými platobnými údajmi Kupujúceho), alebo v prípade, že Kentino podľa vlastného uváženia vyhovie požiadavke Kupujúceho o zmenu spôsobu vrátenia peňazí.

 1. Dodacie podmienky
 2. Dodacie podmienky

Kentino poskytuje alebo sprostredkúva rôzne možnosti doručenia/prepravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na ich kapacitu a rozsah. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku IT systému Kentino nenesie žiadnu zodpovednosť za neskoré dodanie tovaru.

Informácie o ponúkaných možnostiach, aktuálnych podmienkach a cenách sú dostupné na TU.

 1. Ďalšie podmienky

V prípade, že kupujúci preberá objednávku, ktorá bola uhradená vopred on-line, predloží identifikačný PIN kód, ktorý spoločnosť Kentino zašle na telefónne číslo uvedené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tento PIN kód nebol prezradený inej osobe a nebol inak zneužitý.

Aby sa predišlo poškodeniu/legitimizácii príjmov z trestnej činnosti (ak existujú), môžu a môžu zmluvní partneri Kentino alebo spoločnosti Kentino požiadať o prevzatie vopred zaplateného tovaru na základe platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas). Bez predloženia uvedeného dokladu môže a môže byť príslušný tovar odmietnutý spoločnosťou Kentino alebo zmluvnými partnermi spoločnosti Kentino na vyzdvihnutie. Toto právo vzniká ustanovením čl. § 2900 Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje povinnosť prevencie a opatrnosti.

Tovar zakúpený s 0 % sadzbou DPH Kupujúcim podnikateľom, ktorý je v momente kúpy platcom DPH, bude doručený len riadiacemu orgánu predmetnej právnickej osoby, osobe splnomocnenej v predloženom overenom plnomocenstve, príp. osobe uvedenej ako „správca“ v profile Kupujúceho na webovej stránke www.Kentino.com. Tovar zakúpený Kupujúcim – slobodným povolaním, ktorý je pri kúpe platcom DPH, bude predmetnému Kupujúcemu – slobodnému povolaniu dodaný len na základe platného občianskeho dokladu (občiansky preukaz alebo pas).

V prípade nevyzdvihnutia osobne na predajni bude tovar zakúpený Kupujúcim, ktorý je pri nákupe platiteľom DPH a fakturovaný s 0% sadzbou DPH, povinne doručený na centrálu alebo prevádzkareň zapísanú v Obchodnom registri, Živnostenskom registri, resp. podobný register.

Pri preberaní tovaru od prepravnej spoločnosti je kupujúci spolu so zástupcom prepravnej spoločnosti povinný riadne a dôkladne skontrolovať zásielku (a to najmä počet balíkov, neporušenú tesniacu pásku s logom spoločnosti a neporušenosť obalu) podľa priloženej prílohy. dodací list. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie dodávky zaslanej v rozpore s kúpnou zmluvou, napríklad s odkazom na neúplnú alebo poškodenú zásielku. Pri prevzatí poškodenej zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný popísať poškodenie v dodacom liste prepravnej spoločnosti.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu [chránené e-mailom] a poškodenie popíšte v protokole o škode, ktorý vyhotovíte so zástupcami prepravnej spoločnosti a bez zbytočného odkladu zašlete spoločnosti Kentino chatom/—-/, e-mailom alebo poštou. Akékoľvek neskoršie reklamácie nekompletnosti dodávky alebo poškodeného obalu neobmedzujú právo Kupujúceho na uplatnenie záruky; napriek tomu umožňujú spoločnosti Kentino preukázať, že to nie je v rozpore s kúpnou zmluvou.

Predobjednávky a objednávky strojov Bitmain môžu byť oneskorené až o 180 dní bez nároku na kompenzáciu. Predobjednávky a objednávky pre Jasminer, ICERIVER ASIC a všetky ostatné minery značiek ASIC sa môžu oneskoriť o 90 dní bez nároku na kompenzáciu. Prijateľné oneskorenie pre všetky ostatné objednávky je 60 dní.

 1. Záruka

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom Kentino a príslušnými ustanoveniami českého práva. Všeobecne platí, že záručný list je nahradený dokladom o kúpe (viď reklamačný poriadok pre viac detailov).

XII. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy sa budú riešiť výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Neplatí Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

Akékoľvek vzniknuté spory

informácie o alternatívnom riešení sporov tu. Kentino však odporúča Kupujúcemu ako prvý kontakt Kentino na riešenie situácie.

Zmluva je uzatvorená v českom jazyku. Ak je potrebné zmluvu pre kupujúceho preložiť do iného jazyka, v prípade nezrovnalostí medzi týmito dvoma jazykovými verziami má prednosť česká verzia.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich časti nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21 novembra 2022, ktorým sa rušia všetky predchádzajúce verzie a ich časti, a sú dostupné v centrále a predajniach Kentina alebo online na adrese www.Kentino.com.

Obchodné podmienky

právna doložka 

Predajca sa týmto výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovnej alebo implicitnej záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Toto vylúčenie zodpovednosti predajcu nijako neovplyvňuje podmienky záruky výrobcu, ak existujú. Predávajúci si ponechá nárok na zakúpený tovar až do úplného zaplatenia tovaru kupujúcim a v tom čase prechádza na kupujúceho. Ak sa tu kupovaný tovar kupuje na účely vývozu, musí kupujúci pred odoslaním do zahraničia získať od federálnej vlády určitú vývoznú dokumentáciu. Záruky výrobcov na vyvážaný tovar sa navyše môžu líšiť alebo dokonca môžu byť neplatné. Ak máte otázky, obráťte sa na nás. Akákoľvek zodpovednosť je iba za zakúpené produkty.

Podmienky a pravidlá: 

Informácie o nás

Kentino.com je stránka prevádzkovaná spoločnosťou Kentino sro. Sme registrovaní v Českej republike v Prahe pod číslom CZ05066743 a so sídlom Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika. V tomto odvetví sme sa etablovali v roku 2012 a pôsobili sme pod iným obchodným názvom a v roku 2016 sme aktualizovali logo a názov na Kentino sro

Naše produkty a popisy

Obrázky a popisy produktov na našej stránke slúžia len na ilustračné účely a sú navrhnuté tak, aby vám poskytli približnú predstavu o dostupných produktoch. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zobrazenie skutočnej farby a kozmetického stavu produktov, nemôžeme zaručiť, že to bude presne odrážať farbu produktov. V súlade s tým sa produkty, ktoré vám dodávame, môžu mierne líšiť od obrázkov na stránke, ale vždy sa snažíme zverejniť oficiálne obrázky produktov a skutočné obrázky.

Keďže naša činnosť zahŕňa predaj väčšinou používaných produktov, podrobné špecifikácie produktov na našej stránke odrážajú špecifikácie poskytnuté príslušným výrobcom. Ďalšie informácie a špecifikácie produktov na našej stránke môžu byť dostupné priamo od výrobcu. Prosím, kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať ďalšie podrobnosti o produktoch pred odoslaním objednávky.

Spoločnosť sa zaručuje, že tovar bude v čase dodania zodpovedať popisu uvádzanému spoločnosťou. Povinnosťou zákazníka je pred objednaním skontrolovať kompatibilitu a vhodnosť tovaru na konkrétny účel. Spoločnosť si týmto vyhradzuje právo vykonať bez upozornenia také menšie úpravy v špecifikáciách, dizajne alebo materiáloch, ktoré bude považovať za potrebné alebo žiaduce na základe skúseností.

Všetky produkty zobrazené na našej stránke podliehajú dostupnosti. Ak vami objednaný produkt nie je dostupný a vašu objednávku nevybavíme, budeme vás čo najskôr informovať e-mailom.

Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia prijať alebo odmietnuť akúkoľvek objednávku, či už z dôvodu nedostupnosti zariadenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Ako používame vaše osobné informácie

Vaše osobné údaje používame iba v súlade s našimi Ochrana osobných údajov. Nájdite si čas na prečítanie tohto dokumentu, pretože obsahuje dôležité podmienky, ktoré sa na vás vzťahujú.

Právo na kúpu tovaru (Váš status)

Zadaním objednávky cez našu stránku zaručujete, že:

 • Ste právne spôsobilí uzatvárať záväzné zmluvy;
 • Máte aspoň 18 rokov;

Naše právo meniť tieto podmienky

Tieto Podmienky môžeme z času na čas revidovať, aby odrážali akékoľvek zmeny v spôsobe, akým od vás prijímame platby; zmeny v príslušných zákonoch a regulačných požiadavkách; a/alebo zmeny v schopnostiach našich systémov.

Zakaždým, keď si u nás objednáte Produkty, budú sa na Zmluvu uzatvorenú medzi vami a nami vzťahovať Podmienky platné v tom čase.

Kedykoľvek upravíme tieto Podmienky v súlade s týmto odsekom, upozorníme vás na to uvedením na našej stránke, že tieto Podmienky boli zmenené, a v hornej časti tejto stránky uvedieme dátum, kedy zmenené Podmienky nadobudnú platnosť.

Ak ste obchodným zákazníkom

Táto klauzula platí iba v prípade, že podnikáte.

Ak nie ste spotrebiteľ, potvrdzujete, že máte oprávnenie zaviazať akúkoľvek firmu, v mene ktorej používate našu stránku na nákup produktov.

Tieto podmienky a akýkoľvek dokument, na ktorý sa v nich výslovne odkazuje, tvoria celú dohodu medzi vami a nami. Potvrdzujete, že ste sa nespoliehali na žiadne vyhlásenie, prísľub alebo vyhlásenie urobené alebo poskytnuté nami alebo v našom mene, ktoré nie je uvedené v týchto podmienkach alebo v žiadnom dokumente, na ktorý sa v nich výslovne odkazuje.

Ako vzniká zmluva medzi vami a nami

Náš objednávkový proces vám umožňuje skontrolovať a opraviť prípadné chyby pred odoslaním objednávky. Nájdite si čas na prečítanie a kontrolu objednávky na každej strane objednávky pr
ocess.

Po zadaní objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením, že sme vašu objednávku prijali. Upozorňujeme, že to neznamená, že vaša objednávka bola prijatá. Vaša objednávka nám predstavuje ponuku na kúpu Produktu. Všetky objednávky podliehajú prijatiu z našej strany a my vám toto prijatie potvrdíme zaslaním e-mailu, ktorý potvrdí odoslanie Produktov („Potvrdenie o odoslaní“). Zmluva medzi nami vznikne až po odoslaní potvrdenia o odoslaní.

Zmluva sa bude týkať len tých produktov, ktoré sme potvrdili v potvrdení o prijatí. Nebudeme povinní dodať žiadne iné Produkty, ktoré mohli byť súčasťou vašej objednávky, kým nebude prijatie takýchto Produktov potvrdené v samostatnom potvrdení o prijatí.

Ak vám nemôžeme dodať produkt, napríklad preto, že tento produkt nie je na sklade, už nie je k dispozícii; alebo z dôvodu chyby v cene na našej stránke, ako je uvedené v odseku „Naše produkty a popisy“, vás o tom budeme informovať e-mailom a vašu objednávku nevybavíme. Ak ste už za Produkty zaplatili, vrátime vám celú sumu čo najskôr.

Tieto podmienky a zmluva medzi nami musia byť vždy komunikované v anglickom, českom, slovenskom alebo francúzskom jazyku.

Práva spotrebiteľov

Ak uzatvárate zmluvu ako spotrebiteľ, môžete zmluvu zrušiť kedykoľvek do štrnástich dní, počnúc dňom nasledujúcim po prevzatí produktov. V takom prípade dostanete plnú náhradu ceny zaplatenej za produkty v súlade s našimi zásadami vrátenia peňazí (uvedených v odseku „Zásady vrátenia peňazí“ nižšie).

Ak chcete zrušiť zmluvu, musíte nás kontaktovať písomne ​​zaslaním e-mailu na adresu  [chránené e-mailom] alebo zaslaním listu na adresu: Kentino sro, Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika.

Ako spotrebiteľ máte zákonné práva vo vzťahu k Produktom, ktoré sú chybné alebo nie sú opísané. Poradenstvo o vašich zákonných právach je k dispozícii vo vašej miestnej Citizens' Advice Bureau alebo v kancelárii pre obchodné štandardy. Nič v týchto podmienkach neovplyvní tieto zákonné práva.

Odoslanie a doručenie

Spôsob doručenia vašej objednávky určíme na základe veľkosti produktov tvoriacich vašu objednávku. Pre veľkú väčšinu produktov použijeme na doručenie vašej objednávky DPD/PPL/Českú poštu (alebo iného kuriérskeho poskytovateľa podobného štandardu, ako môžeme z času na čas požadovať). Menšie položky môžu byť zaslané prostredníctvom pošty a objednávky (nad 30 kg objemovej hmotnosti), kde sú požadované palety, môžu byť doručené spoločnosťami TNT, FedEx (alebo inými distribútormi paliet podobného štandardu, ako môžeme z času na čas požadovať).

Európske zdravotné a bezpečnostné predpisy stanovujú maximálnu hmotnosť jedného balíka 30 kg. Preto všetky jednotlivé položky presahujúce túto hmotnosť (fyzicky alebo objemovo) musia byť v rámci objednávky alebo jednotlivo zaslané prostredníctvom paletovej prepravy. Ak táto možnosť nie je vybratá pri pokladni, budeme vás kontaktovať so žiadosťou o príslušné poplatky za prepravu.

Naším cieľom je odoslať vašu objednávku v ten istý deň (ak bola prijatá do 12:8) na doručenie nasledujúci deň, avšak v dôsledku dopytu sa to môže zmeniť. Medzinárodné objednávky sú vo všeobecnosti prijímané za menej ako XNUMX pracovných dní do všetkých miest Európy. Ďalšie odhady nájdete v našom hárku s časovým rámcom dodania v rámci EÚ.

Aj keď sa vynaloží maximálne úsilie na dodržanie akéhokoľvek dátumu dodania, čas dodania nie je podstatný a predávajúci nezodpovedá za žiadne straty, náklady, škody alebo výdavky, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo inej osobe alebo spoločnosti, priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek nedodržania akéhokoľvek predpokladaného termínu dodania.

Dodanie bude dokončené, keď doručíme produkty na adresu, ktorú nám poskytnete pri nákupe/platbe a za produkty budete zodpovední od dokončenia dodávky.

Vlastníctvo Produktov na vás prejde po prijatí platby v plnej výške vrátane všetkých príslušných poplatkov za doručenie.

Doručenie sa neuskutoční, kým nebudú prijaté jasné prostriedky.

Všetky položky vrátené kuriérom „odmietnuté“, „adresát odišiel“ alebo zrušené objednávky budú podliehať úplným nákladom na zhoršené doručenie.

 Príplatkové PSČ:

 Kvôli vyšším nákladom na doručenie na vzdialené, vidiecke alebo offshore adresy väčšina dopravcov ukladá pre tieto oblasti príplatky a my musíme tieto náklady preniesť, aby sme boli spravodliví voči ostatným zákazníkom. Okrem našich bežných sadzieb za doručenie sa na tieto oblasti PSČ vzťahuje príplatok:

 BT, ZE, HS, KW, IV, IM

 G83, GY9

 KA27-28, AB30-AB56, PH18-PH50, PA20-PA99, FK17-FK21, TR21-TR25

Dovozné clo

Ak si z našej stránky objednáte Produkty na doručenie mimo Českú republiku alebo mimo Európskej únie, môžu podliehať vývozným/dovozným clám a daniam, ktoré sa vyberajú, keď dodávka dosiahne určené miesto určenia. Budete zodpovední za zaplatenie akýchkoľvek takýchto dovozných ciel a daní. Upozorňujeme, že nad týmito poplatkami nemáme žiadnu kontrolu a nemôžeme predpovedať ich výšku. Pred zadaním objednávky sa obráťte na miestny colný úrad, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Musíte dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy krajiny, pre ktorú sú Produkty určené. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek porušenie takýchto zákonov z vašej strany.

 

GDPR

Rešpektujeme celé GDPR a všetky nariadenia sú v súlade s GDPR. Tieto pravidlá GDPR sa často menia a ich dodržiavanie je veľmi zložité, ale my ich dodržiavame. Ak máte akékoľvek otázky, prejdite na webovú stránku a skontrolujte GDPR https://gdpr.eu/what-is-gdpr/.

Riziko a vlastníctvo

Produkty budú na vaše riziko od okamihu doručenia.

Vlastníctvo produktov na vás prejde až vtedy, keď dostaneme plnú platbu všetkých splatných súm súvisiacich s produktmi, vrátane poplatkov za doručenie.

Zásady vrátenia peňazí – Vaše spotrebiteľské právo na vrátenie a vrátenie peňazí

Ak chcete zrušiť zmluvu, musíte nás kontaktovať písomne ​​vyplnením online formulára RMA (ešte nie je pripravený), zaslaním e-mailu na [chránené e-mailom] alebo zaslaním listu na adresu: Kentino sro , Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika.

Za použité alebo repasované veci môžeme účtovať poplatok za opätovné naskladnenie až do hodnoty 20% z kúpnej ceny. Pôvodné náklady na odoslanie aj náklady na spätnú dopravu však hradíte vy (zákazník).

Všetky refundácie budú odoslané pomocou rovnakého spôsobu platby, ktorým bola prijatá pôvodná platba.

Klauzula „Obdobie na vychladnutie“ sa uplatňuje iba vtedy, ak ste spotrebiteľ:

Čas na schladenie

Chceme, aby ste boli pri nákupe u nás spokojní. Občas však vieme, že možno budete chcieť produkt vrátiť. Ako spotrebiteľ máte zákonné právo na zrušenie zmluvy v rámci ochrany spotrebiteľa (Nariadenia o predaji na diaľku z roku 2000) do siedmich pracovných dní, počnúc dňom po obdržaní produktov.

To znamená, že ak počas príslušného obdobia zmeníte názor alebo sa z akéhokoľvek iného dôvodu rozhodnete, že si produkt nechcete ponechať, môžete nám oznámiť svoje rozhodnutie zrušiť zmluvu a získať vrátenie peňazí za nasledujúcich podmienok:

 • Musíte nám tiež okamžite vrátiť Produkt(y) v rovnakom stave, v akom ste ich dostali, a na vlastné náklady a riziko;
 • Musí sa použiť originálny obalový materiál, aby sa zachovala integrita a bezpečnosť produktu počas spätnej prepravy;
 • Pokiaľ produkty nie sú chybné alebo nezodpovedajú popisu, budeme zodpovední za náklady na vrátenie produktov k nám alebo, ak je to relevantné, za náklady na vyzdvihnutie produktov od vás. Po prijatí vášho oznámenia o zrušení vás budeme informovať o poplatkoch (ak existujú), ktoré budú účtované za vyzdvihnutie Produktov od vás;
 • Máte zákonnú povinnosť primerane sa o Produkty postarať, kým sú vo vašom vlastníctve. Ak si túto povinnosť nesplníte, môžeme mať voči vám právo na náhradu škody;
 • Produkty neohrozujú spotrebný tovar, okrem prípadov, keď bola zistená chyba, ktorú nebolo možné identifikovať bez odpečatenia produktov.
 • Produkty neohrozujú počítačový softvér, ktorý bol odpečatený

Tieto obchodné podmienky neovplyvňujú zákonné práva spotrebiteľov, ktoré sú obsiahnuté v súčasnej legislatíve upravujúcej vzťah medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi.

Poradenstvo o vašom zákonnom práve na zrušenie zmluvy podľa týchto predpisov vám poskytne miestna kancelária Citizens' Advice Bureau alebo kancelária obchodných noriem.

Chybné, poškodené, nie ako je popísané a iné vrátenie

Ak sa domnievate, že výrobok je chybný, nie ako je popísaný alebo inak nevhodný, vyhradzujeme si právo opraviť, vymeniť alebo vrátiť tovar. V primeranej lehote vás budeme o našich návrhoch informovať e-mailom. Vašu opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí zvyčajne spracujeme čo najskôr a v každom prípade do 30 dní od prijatia chybného produktu. Ak sa rozhodnete pre vrátenie produktu, ktorý ste vrátili z dôvodu chyby, budú vám vrátené peniaze v súlade s našimi pravidlami pre vrátenie peňazí, vrátane vrátenia časti poplatku za doručenie, ktorý sa týkal tohto chybného produktu za odoslanie položky k vám a nákladov. vzniknuté vrátením chybného produktu k nám (s výhradou maximálnej náhrady rovnajúcej sa pôvodným nákladom na odoslanie). Ak máte nárok na opravu alebo výmenu chybného produktu, nebudeme vám účtovať opätovné doručenie opraveného alebo vymeneného produktu.

Budeme sa snažiť zabezpečiť vyzdvihnutie všetkých chybných, poškodených a nie ako je popísaných položiek. Ak to nie je možné, preplatíme náklady na vrátenie tovaru podľa vlastného uváženia až do maximálnej výšky náhrady rovnajúcej sa pôvodným nákladom na odoslanie tovaru.

Cena a platba

Cena akýchkoľvek produktov bude z času na čas uvedená na našej stránke, s výnimkou prípadov zjavnej chyby.

Cena produktu nezahŕňa poplatky za doručenie. Naše poplatky za doručenie sú z času na čas uvedené na našej stránke a sú potvrdené v potvrdení o odoslaní.

Ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť, ale zmeny neovplyvnia objednávky, v súvislosti s ktorými sme vám už poslali potvrdenie o prijatí.

Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby všetky ceny na našej webovej stránke boli presné, môžu sa vyskytnúť chyby. V prípade, že je produkt uvedený za nesprávnu cenu v dôsledku typografickej chyby alebo chyby v informáciách o cenách od našich dodávateľov, zmien daní alebo ciel, vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku uvedenú za nesprávnu cenu bez ohľadu na to, či je objednávka bola potvrdená. Ak zistíme chybu v cene tovaru, ktorý ste si objednali, budeme vás o tom čo najskôr informovať a dáme vám možnosť objednávku znovu potvrdiť za správnu cenu alebo ju zrušiť. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovať, budeme považovať objednávku za zrušenú. Ak zrušíte a už ste za tovar zaplatili, vrátime vám celú sumu späť pôvodným spôsobom platby.

Platba za všetky produkty musí byť vykonaná kreditnou, debetnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom. Prijímame platby kartou Visa, Visa Electron, Visa Debit, MasterCard a Maestro (vrátane Switch). Nebudeme odosielať žiadne produkty, kým nedostaneme zúčtované prostriedky. Žiadna platba sa nebude považovať za prijatú, kým nedostaneme zúčtované prostriedky. Upozorňujeme, že ak ako spôsob platby používate PayPal, vyhradzujeme si právo nedoručiť tovar na nepotvrdené adresy.

Údaje o vašej kreditnej/debetnej karte budú zašifrované, aby sme minimalizovali možnosť neoprávneného prístupu alebo zverejnenia. Platobné splnomocnenie musí byť dané v čase objednávky. Ak sa vyskytne problém s platbou za celú alebo časť vašej objednávky, môžeme vás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Písomná komunikácia

Platné zákony vyžadujú, aby niektoré informácie alebo oznámenia, ktoré vám posielame, mali písomnú formu. Používaním našej stránky súhlasíte s tým, že komunikácia s nami bude prevažne elektronická. Budeme vás kontaktovať e-mailom alebo vám poskytneme informácie zverejnením oznámení na našej webovej stránke. Na zmluvné účely súhlasíte s týmto elektronickým komunikačným prostriedkom a beriete na vedomie, že všetky zmluvy, oznámenia, informácie a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, sú v súlade s akoukoľvek zákonnou požiadavkou, aby takáto komunikácia bola písomná. Táto podmienka nemá vplyv na vaše zákonné práva.

Oznámenia

Všetky Vami podané oznámenia je potrebné odovzdať: Mgr. Michal Beno / Kentino sro , Čestmírova 25, 14000 Praha, Česká republika. Môžeme vás upozorniť buď na e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú nám poskytnete pri zadávaní objednávky, alebo ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v odseku 13 vyššie. Oznámenie sa bude považovať za prijaté a riadne doručené ihneď po zverejnení na našej webovej stránke, 24 hodín po odoslaní e-mailu alebo tri dni po dátume odoslania akéhokoľvek listu. Pri preukazovaní doručenia akéhokoľvek oznámenia postačí v prípade listu preukázať, že takýto list bol riadne adresovaný, opečiatkovaný a umiestnený na pošte a v prípade e-mailu, že takýto e- pošta bola odoslaná na uvedenú e-mailovú adresu adresáta.

Udalosti mimo našej kontroly (vyššia moc)

Nebudeme zodpovední ani zodpovední za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení akýchkoľvek našich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktoré je spôsobené udalosťami mimo našej primeranej kontroly (udalosť vyššej moci).

Udalosť vyššej moci zahŕňa akýkoľvek čin, udalosť, nedeje sa, opomenutie alebo nehoda mimo našej primeranej kontroly a zahŕňa najmä (bez obmedzenia):

 • štrajky, výluky alebo iné priemyselné akcie;
 • občianske nepokoje, nepokoje, invázia, teroristický útok alebo hrozba teroristického útoku, vojna (či už vyhlásená alebo nie) alebo hrozba alebo príprava na vojnu;
 • požiar, výbuch, búrka, povodeň, zemetrasenie, pokles, epidémia alebo iná prírodná katastrofa;
 • nemožnosť použitia železnice, lodnej dopravy, lietadla, motorovej dopravy alebo iných prostriedkov verejnej alebo súkromnej dopravy;
 • nemožnosť používania verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí;
 • zákony, vyhlášky, právne predpisy, nariadenia alebo obmedzenia akejkoľvek vlády.

Naše plnenie na základe akejkoľvek zmluvy sa považuje za pozastavené na obdobie, počas ktorého trvá udalosť vyššej moci, a počas tohto obdobia budeme mať predĺženú lehotu na plnenie. Vynaložíme primerané úsilie na ukončenie udalosti vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, pomocou ktorého možno napriek udalosti vyššej moci splniť naše záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Pravidlá TFT, LCD a plazmových pixelov

15-palcový LCD displej s rozlíšením 1024 x 768 obsahuje 768,432 3 pixelov; každý pixel sa skladá z 2,359,296 podpixelov, čo dáva celkovo 19 1280 1024 pixelov. 3,932,160-palcový LCD displej s rozlíšením 24 X 1920 obsahuje 1200 6,912,000 28 pixelov a XNUMX-palcový LCD displej s rozlíšením XNUMX X XNUMX obsahuje XNUMX XNUMX XNUMX pixelov, pričom niekoľko „mŕtvych“ pixelov sa nepovažuje za chybu. Je zriedkavé, že sa obrazovka LCD dodáva s nepravidelnosťami v pixeloch alebo sa v nich vyskytujú nepravidelnosti. Ak alebo keď sa vyskytne mŕtvy pixel, neznamená to, že sa vyskytne viac. Zvyčajne ide o osamelý incident. Preto je dôležité, aby si naši zákazníci uvedomili, že niektoré obrazovky môžu mať mierne nepravidelnosti vo forme mŕtvych pixelov. Bohužiaľ, počas prvých XNUMX dní od zakúpenia bude zvýhodnený hardvér schopný nahradiť obrazovku, ktorá má tri alebo viac defektov pixelov po celej obrazovke, alebo dva mŕtve pixely, ktoré sú navzájom spojené. Ospravedlňujeme sa za akékoľvek sklamanie, ktoré to môže spôsobiť našim zákazníkom, avšak výrobcom TFT; LCD a LED obrazovky diktujú túto politiku s oveľa menej zhovievavými politikami ako sú naše.

Lekárske vybavenie a potreby

Všetky respirátory a zdravotnícky materiál by mali byť dodané tak, ako je uvedené, je však možné ich bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť za iný podobný tovar v rovnakej kvalite a rovnakej alebo vyššej predajnej hodnote. Mali by sa dodržiavať triedy filtrácie. Napríklad, ak si objednáte respirátor FFP3, dostanete respirátor FFP3. 

Naša záruka na produkty

Ak je dodaný tovar ešte v záruke výrobcu, potom si kupujúci musí uplatniť záruku priamo u výrobcu/obchodníka a nie u nás alebo u nás alebo u Mgr. Michal Beno.

Ak tovar v záruke výrobcu nie je možné opraviť, vymení ho výrobca a nie naša spoločnosť alebo Mgr. Michal Beno.

Ak sa položka predáva ako renovovaná alebo použitá, bez záruky pôvodného výrobcu a pokiaľ nie je v popise produktu výslovne uvedené inak, poskytneme záruku RTB (Return to Base), že pri dodaní a po dobu 14 dní od dodania budú produkty bude bez materiálových chýb. Táto záruka je neprenosná a neplatí za tu uvedených okolností:

Záruka uvedená vyššie sa nevzťahuje na žiadnu chybu produktu, ktorá vznikla v dôsledku:

 • Primerané opotrebovanie;
 • Úmyselné poškodenie, abnormálne skladovacie alebo pracovné podmienky, nehoda, nedbalosť
  vami alebo akoukoľvek treťou stranou;
 • Akákoľvek zmena alebo oprava vykonaná vami alebo treťou stranou, ktorá nie je jedným z našich autorizovaných opravárov;
 • Akýkoľvek softvér nainštalovaný vami alebo vo vašom mene; alebo akékoľvek poškodenie súboru, používanie internetu alebo akýkoľvek vírus alebo chyba, ktorá prenikne do Produktu alebo ho poškodí.

Vyššie popísaná záruka sa vzťahuje len na hardvérové ​​produkty a žiadna záruka sa neposkytuje v súvislosti s batériami dodanými ako súčasť vašej objednávky. Batérie sú spotrebným materiálom a očakáva sa, že bude potrebné ich časom vymeniť. Neposkytujeme žiadnu záruku, ako dlho vydrží batéria nabitá alebo ako dlho bude fungovať mimo siete.

Ak ste spotrebiteľ, táto záruka dopĺňa vaše zákonné práva v súvislosti s produktmi, ktoré sú chybné alebo nie sú opísané. Poradenstvo o vašich zákonných právach je k dispozícii vo vašej miestnej Citizens' Advice Bureau alebo v kancelárii pre obchodné štandardy.

Vyhradzujeme si právo otestovať akýkoľvek Produkt, ktorý nám bude vrátený v súlade s týmito podmienkami. Ak sa pri testovaní ukáže, že ste nedodržali ustanovenia týchto podmienok, konkrétne v súvislosti s tým, že akýkoľvek produkt, ktorý nám vraciate, je poškodený nesprávnym používaním, chýbajú mu diely alebo je v nepredajnom stave v dôsledku vášho vlastného konania alebo opomenutia, nebude mať žiadnu zodpovednosť za opravu alebo výmenu produktov a bude oprávnená vrátiť vám produkty v ich existujúcom stave.

Úpravy objednávok

Množstvo na sklade sa môže líšiť od skutočnosti z niekoľkých dôvodov. Napríklad množstvo na sklade sa po určitom časovom období po potvrdení platby zníži.

Niekedy v špeciálnych prípadoch máme právo nahradiť produkty v objednávke podobnými, ktoré zodpovedajú požadovaným vlastnostiam. Výmena sa vykoná tak, že dostanete rovnakú kvalitu alebo lepšiu alebo dostanete položku s celkovo rovnakou alebo vyššou predajnou hodnotou.

Zákon a právomoc

Zmluvy o nákupe Produktov prostredníctvom našej stránky a akýkoľvek spor alebo nárok, ktorý z nich alebo v súvislosti s nimi alebo ich predmetom alebo vznikom vznikne (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov), sa bude riadiť českým právom. Akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s takýmito zmluvami alebo ich vznikom (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) bude podliehať nevýhradnej jurisdikcii súdov Českej republiky.

Kentino sro

Čestmírová 25

14000 Praha

Česká republika

IČO: CZ05066743

Základné pojmy

Pri všetkých cenách a produktoch si vyhradzujeme právo na úpravy z dôvodu chýb, meniacich sa trhových podmienok, ukončenia výroby produktu alebo typografických chýb v reklamách. Spoločnosť Allegro nie je zodpovedná za zmeny cien výrobcu, ku ktorým môže dôjsť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky produktov na tejto webovej stránke nemusia presne odrážať produkt, ktorý dostávate. Môžu existovať revízie dizajnu a farebné variácie.

Uschovajte si, prosím, všetok baliaci materiál a dokumentáciu pre prípad, že budete musieť vaše zariadenie opraviť alebo vrátiť. Pred vrátením akéhokoľvek produktu musíte získať číslo RMA (Return Merchandise Authorization). Bez čísla RMA nebudú akceptované žiadne vrátenia tovaru. Pri volaní o číslo RMA majte po ruke nasledujúce informácie: meno zákazníka, číslo faktúry, sériové číslo a povaha problému

Práva a obmedzenia

 1. Členovia musia mať najmenej 18 rokov.
 2. Členom sa poskytuje časovo obmedzené, nevýhradné, odvolateľné, neprenosné a nesublicencovateľné právo na prístup k tej časti online kurzu, ktorá zodpovedá nákupu.
 3. Časť online kurzu zodpovedajúca nákupu bude mať člen k dispozícii, pokiaľ bude kurz udržiavať spoločnosť, čo bude minimálne jeden rok po zakúpení člena.
 4. Všetky ASIC minery sú dodávané v zmysle dohody pre remeslo. Tieto stroje sú vyrábané a prispôsobené špecifickým potrebám zákazníkov. Aj cena týchto strojov je závislý na výkyvy na finančnom trhu, a preto nemožno uplatniť právo na vrátenie týchto ťažiarov do štrnástich dní alebo inej lehoty. 
 5. Videá v kurze sú poskytované ako videostream a nie je možné ich stiahnuť.
 6. Súhlasom s poskytnutím takéhoto prístupu sa Spoločnosť nezaväzuje udržiavať kurz alebo ho udržiavať v súčasnej podobe.